×

×

Startconferentie Werkinzicht: “Better data, better lives”

11-06-2018

Inspirerende woorden en realistische kanttekeningen vormen de rake toonzetting op de startconferentie van het Interreg project Werkinzicht, 28 mei op Tilburg University. Met voor de boeg een even baanbrekende als pittige opdracht die nog loopt tot december 2020: het gedetailleerd ontsluiten van arbeidsmarktinformatie in het Vlaams-Nederlandse grensgebied om een grensoverschrijdende, goede match van vraag en aanbod mogelijk te maken - en dat uiteindelijk gericht op economische en maatschappelijke winst. Projectleider Johan van der Valk van lead partner CBS vat het als volgt samen: “Better data, better lives”. 

De goed afgevaardigde Belgische en Nederlandse projectpartners en netwerkcontacten vullen de conferentiezaal. Na een introductie van projectleider Johan van der Valk van leadpartner CBS, volgen paneldiscussies met toekomstige gebruikers van Werkinzicht output. Aan het woord komen topbestuurders van ook nu al nauw betrokken organisaties en gedeputeerden van de provincies Antwerpen en Limburg. Het slotwoord is aan Prof. Dr. Luc Soete. Na de officiële lancering van de website www.werkinzicht.eu wordt er nog volop nagepraat en genetwerkt.

De gebruiker centraal
Als aftrap licht projectleider Johan van der Valk nog eens het doel en de opzet van Werkinzicht toe. Zicht op vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, dus ook in het nabije buurland, biedt meer mogelijkheden: voor het vinden van een baan of van personeel, en voor een succesvolle rol van arbeidsbemiddelaars, opleiders en beleidmakers. Werkinzicht gaat daarom datasystemen koppelen en aan de slag met state-of-the-art analysetechnieken, Big Data methodologie en moderne visualisatie tools. De beoogde output: doelgroepgerichte, direct toepasbare informatie op maat. “De gebruiker staat centraal”, benadrukt Van der Valk. 

Drie werkpakketten
De opdracht, die loopt tot december 2020, kent drie werkpakketten. Nummer één betreft het ontsluiten van basisinformatie voor alle actoren op de arbeidsmarkt, aan te bieden in een open portal. Qua methodiek borduurt Werkinzicht hierbij voort op dataprojecten in Nederlands-Duitse grensregio’s. In het tweede werkpakket zet Werkinzicht een unieke, extra stap met het ontwikkelen van een ontologie voor het linken van vacatures en werkzoekenden. Deze classificatie van competenties en samenhangende data komt eveneens open source beschikbaar. Het derde werkpakket is gericht op dashboarding: het helder visualiseren van data voor laagdrempelig gebruik – denk aan analyses maken en trends signaleren.  

Er gaat een wereld open
Werkinzicht sluit aan op en verbetert waar mogelijk het bestaande Europese Esco datasysteem waarmee de Europese Commissie activiteiten evalueert gericht op meer cohesie in grensregio’s. “Met het aanboren van competenties gaat er een wereld open”, verwacht Van der Valk. Reden voor Werkinzicht om zich in een koploperrol vast te bijten in het opleveren van dergelijke gedetailleerde informatie. “Maar laat ons even broeden, vragen we aan gebruikersgroepen. De bottleneck is de open data portal. We gaan die incrementeel vullen. Begin volgend jaar staat een eerste gedeelte erin. En wat betreft de ontologie: laat ons eerst het product maken, vervolgens krijgen we graag feedback.”

Competenties als universele taal
Vervolgens is het woord aan verschillende toekomstige gebruikers in twee panelgesprekken. De eerste met topbestuurders Fons Leroy van VDAB en Felix Kamperman van UWV Werkbedrijf (tevens projectpartners) en met Kees Martens van SVB grensinformatiepunten. De tweede met gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van provincie Limburg en gedeputeerde Ludwig Caluwé van provincie Antwerpen.
Naar voren komen vooral hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van arbeidsmarktdata op het niveau van competenties. Waar Nederlandse en Belgische diploma’s zich bijvoorbeeld vaak lastig laten vergelijken, spreken competenties een universele taal.

Meerwaarde
“Zeker crossborder biedt een competentiegerichte aanpak meerwaarde ten opzichte van klassiek matchen”, is de overtuiging van Fons Leroy, die ook al even vooruitloopt op ruimere intra-Europese toepassingen. Felix Kamperman sluit daarop aan. “De doorstap naar competenties maakt ook nauwere samenwerking mogelijk tussen UWV en VDAB en volgens mij hebben we elkaar binnen Werkinzicht gevonden.” Kees Martens hoopt dat vacature-info in termen van competenties straks extra wervend werkt richting werkzoekenden die zich via de informatievoorziening van SVB grensinformatiepunten oriënteren op buitenlandse arbeidsvoorwaarden en fiscale zaken. “Sluit een en ander op elkaar aan, dan geldt wellicht één plus één is drie.” 

Kwantumsprong
“Werkinzicht is van groot belang voor provincie Limburg”, geeft Marleen van Rijnsbergen aan, die schetst hoe Limburg voor driekwart aan het buitenland grenst. “Met de competentiebril op, krijgen we scherper inzicht in (on)mogelijkheden op het gebied van grensarbeid. En we zijn blij met ‘meten is weten’.” Ludwig Caluwé ziet mogelijkheden voor “een kwantumsprong met moderne technieken” met als resultaat een groter aantal mensen dat over de grens naar een passende baan zoekt. “Kijk je naar statistieken als het gaat om ‘wie woont en werkt waar’ dan is er vooralsnog een harde grens.” 

Gelukkige, productieve mensen
Slotspreker Luc Soete, bestuurlijk portefeuillehouder EU aanpak in de Brainport Network Board, noemt Werkinzicht een fantastische tool, al betwijfelt hij of het lukt om er arbeidstekorten mee op te lossen. Gebrek aan informatie is niet het enige probleem. Bedrijven vechten nu eenmaal om dezelfde mensen - “Er ontstaat een ‘schoorsteeneffect’ ook: mensen kunnen meer dan ze doen”. En aan grenzen kleven allerlei obstakels, waaronder soms hele praktische zoals openbaar vervoerverbindingen die ophouden bij het buitenland. Zo is autobezit een voorwaarde voor werkzoekenden in het Belgische, werkloosheid kennende Maasmechelen om aan het werk te kunnen in het dichtbij gelegen Nederlandse, banenrijke Born.
Was bij de oprichting van Brainport Network volledige werkgelegenheid in de regio een doelstelling, inmiddels geldt in de eerste plaats de uitdaging: het bereiken van een hogere productiviteit, onder andere ook met de aanvullende inzet van artificiële intelligentie. De waarde van Werkinzicht zit wat Soete betreft vooral in het op de juiste plek krijgen van mensen, waar ze gelukkig én productief zijn, met alle maatschappelijke en economische voordelen van dien. “Goede informatie is daarvoor een basisvoorwaarde.” Kortom: better data, better lives!